Determina 9_2017 Individuazione portatori di Interesse